Att illustrera ickelinjära bildberättelser är en föreläsning på temat med tillhörande workshops. Föreläsningen behandlar dramaturgi & berättarstrukturer, bild-text relation & perspektiv. Avsikten är att synliggöra berättartekniker och dramaturgiskt tänkande inom bildberättande i bokformat. Vi belyser begränsningen som normer inom västerländskt bildberättande skapar och introducerar alternativa dramaturgier och ramverk vilka möjliggör andra typer av berättande och läsande. Vi tittar även på existerande verk som på olika sätt kopplar an till tematiken, hela tiden med fokus på den konstnärliga processen och det egna praktiska arbetet, för att tillgängliggöra arbetsmetoder, verktyg och tillvägagångssätt.
BOKNING
Mejla via Kontakt & bokning. Föreläsningen och workshopsen tar ~ 3h. Det går även att hålla föreläsningen över zoom, utan workshops, då uppskattas föreläsningen ta ~ 1h, inklusive samtal och frågor.
INNEHÅLL (se detaljerat upplägg nedan)
INTRO
WORKSHOP: Sekvens & sammansättning
FÖRELÄSNING: Dramaturgi, Samlingsstrukturer & Postmodernism
PAUS
FÖRELÄSNING: Bild-text relation, Bildriktning & layout, Berättarröst(er), Bildperspektiv
WORKSHOP: Tid & rumslighet

MÅLSÄTTNING
Projektet ämnar stärka yrkeskunskapen inom fältet, samt avmystifiera och synliggöra normer inom västerländskt bildberättande, vilket sker bland annat genom introduktion av icke-linjära berättarstrukturer. Målet är att gå ifrån ett binärt synsätt och istället tillåta en pluralistisk syn där många former av bildberättande kan ta plats, så att vi i förlängningen även kan visualisera världen genom flertalet linser.
MATERIAL & LOKALBEHOV
Projektor & adapter för Mac
A4 & A3 vanligt skrivarpapper
Blyertspennor & suddgummi
STORLEK PÅ GRUPP
Upp till 30 personer


UPPLÄGG
ATT ILLUSTRERA ICKE-LINJÄRA BILDBERÄTTELSER (~ 180 min)

INTRO (~ 10 min)
Vad kan och får en icke-linjär bildberättelse vara?

WORKSHOP (~ 30 min)
Sekvens och sammansättning (Smågrupper)

FÖRELÄSNING (~ 25 min)
Dramaturgi: Vi pratar om linjär dramaturgi och hur normer inom berättande påverkar vårt arbete. Spiraldramaturgi och icke-linjära angreppssätt introduceras. Förslag på specifika begrepp och metoder för alternativ dramaturgi inom bilderboksformat presenteras.
Samlingsstrukturer: Visuella signaler för att markera skiften i narrativet presenteras. Vi går igenom olika samlingsstrukturer och tolkar dessa genom bilder, narrativ samt den fysiska konstruktionen.
Postmodernism: Introduktion av postmoderna bilderböcker, normer och konventioner, postmoderna angreppssätt och berättarstrukturer.

PAUS (~ 15 min)

FÖRELÄSNING (~ 25 min)
Bild-text relation: Vi går igenom hur text och bild tillsammans kan påverka varandras innehåll och tolkningen av bilden/texten. Vi pratar om: Komplettering, förstärkning, motsättning samt hur man kan ladda en bild med tid.
Bildriktning & layout: De olika kvaliteterna av höger och vänster sida i en bilderbok presenteras, vi pratar om bildriktning, layout, identifikation och ankomst.
Berättarröst(er): Vem ser och vem pratar? Här problematiserar vi karaktärens blick och röst i berättelser. Vi går igenom perspektiv, direkt tal, flera röster, kollektiv berättarröst och universum.
Bildperspektiv: Perspektiv som kontrasterar det dominerande centralperspektivet introduceras. Vi pratar även om den kreativa processen, intuition och svårigheten i att ”lära om”.

WORKSHOP (~ 75 min)
Tid & rumslighet (individuell)
Back to Top