Ett vanligt grepp inom postmoderna bilderböcker är att synliggöra bokformatets, berättelsens och karaktärernas konstruktion. Ett näst intill extremt exempel på detta är The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales av Jon Scieszka och Lane Smith (1993). På baksidan av boken pekar en karaktär på, och pratar om, ISBN numret, och på titelsidan står orden Titel Page skrivet i en stor typsnittsstorlek som täcker nästan hela sidan och lämnar bokens faktiska titel mycket mindre längst ner på sidan inom parentes.
Man kan också jobba med att exponera strukturer och konstruktioner på andra sätt. Boken Playing With Picturebooks: Postmodernism and the Postmodernesque av Cherie Allan (2012) synliggör bland annat metafiktionsstrategier, narrativa konventioner och osynliga ramverk. Den ger en teoretisk grund för att synliggöra underliggande gömda konstruktioner i bilderböcker. Postmodernism och bilderböcker är ett väldigt spännande fält, men kanske inte nödvändigtvis icke-linjärt, även om samlingsstrukturer och liknande tillhandahåller flera lager och världar vilket i sig går ifrån det linjära basformatet så förhindrar det ju inte att man ändå applicerar en aristotelisk dramaturgi med början-mitten-slut och klimax. En väldigt viktig sak att ta med sig är att inte tänka i för binära termer. En linjär form och läsning i ett traditionellt bokformat kan även den jobba med icke-linjära berättartekniker. Det linjära och icke-linjära är inte motsatspar, de samexisterar. Att läsa litteratur om postmodernistiska bilderböcker kan ge väldigt många nycklar till hur strukturer, visuella grepp och berättartekniker fungerar inom genren.
Normer och konventioner inom berättarstrukturer är ofta osynliga då de är kulturellt bestämda och tas för givna (Alan 2012, p.63). Vi förväntar oss vissa saker när vi läser en bok, både av bokens fysiska format och bläddring men även hur berättelser är strukturerade.
Postmoderna bilderböcker synliggör konstruktionen av berättelser genom metafiktiva strategier, de gör detta både genom att använda sig av, och missbruka, konventioner inom området (Alan 2012, p.57). När man utmanar konventioner är man samtidigt väldigt beroende av dem. Man kan utmana, använda sig av eller synliggöra normer för en lässekvens, ett bokformat eller en dramaturgi just eftersom de finns.
När man introducerar eller experimenterar med icke-linärt berättande i en västerländsk berättarkultur förhåller man sig till den linjära normen och balanserar den. Går man för långt ifrån konventionen riskerar man att läsarna inte längre har några verktyg genom vilka de kan tolka eller avkoda berättelsen.
Begrepp och angreppssätt inom postmoderna bilderböcker:
MULTIPLA NARRATIV
Flera världar
Olika narrativa hierarkier (primärnarrativ, sekundärnarrativ)
Överlappning
Ett universum vs. Universumet
Att leva i det förgångna (+ nutid)
Föreställa sig framtiden (+ nutid)
Sammankopplade trådar
Överträda hierarkiska relationer mellan narrativa nivåer
Konkurrerande narrativ (olika berättelser - eller kanske inte?)
Berättelser-inom-berättelser

VISUELLA & FYSISKA ATTRIBUT
Formatering, fontstorlek, färg, layout
Utökade och exponerade tomrum/avbrott/mellanrum
Gå in och ut ur den narrativa ramen
Flärpar som ska lyftas, vikta kartor
Bjuda in läsaren till att medverka
Parallella narrativ (visuellt separerade)

METAFIKTION
Intresse för fiktionens natur och berättarprocesser
Enheter som kan fungera metafiktivt och dra uppmärksamhet från den fiktiva berättande världen till den fysiskt materiella
Blotta strukturer
Sudda ut linjer mellan fiktion och verklighet
Narrativa avbrott

ÖPPENHET
Vägra avslut
Öppet, fragmenterat, pluralistiskt
Flera ”sanningar"
Ett antal möjligheter
Element i handlingen som inte inkluderas eller förklaras
Skiften i vem som har kontroll över de narrativa effekterna
Flera betydelser, motstå total upplösning

Hej!
Hallå, vart ska du? Försvinn inte!


Kanske kommer hon tillbaks lite längre ner..
Ännu längre?
Hallå? Kom fram nu, det är inte kul längre..


Titta! Färska spår!
Nu är vi snart ikapp..


När som helst nu.


Allan, C. (2012). Playing With Picturebooks: Postmodernism and the Postmodernesque. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan
Scieszka, J. & Smith, L. (1993). The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales. London: Puffin Books
Back to Top